Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, Tomšičeva 5, 4270 Jesenice

Odgovorna uradna oseba:Robert Kerštajn, prof., ravnatelj
Datum prve objave kataloga:14.01.2009
Datum zadnje spremembe:26.10.2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.prezihovvoranc.si
Druge oblike kataloga:/

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa: 
Kratek opis delovnega področja organa:Osnovnošolsko izobraževanje
 Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, Tomšičeva 5, 4270 Jesenice Tel.: 04 581 15 00, Fax.: 04 586 31 74
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij: 
 Robert Kerštajn, prof., ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca Jesenice Tel.: 04 581 15 00
Pristojna oseba:

Robert Kerštajn, prof., ravnatelj

ravnatelj@prezihovvoranc.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov): 

Notranji predpisi in pravilniki:Akt o ustanovitvi
 
Pravila o šolski prehrani
 Pravila o subvencioniranju šolske prehrane
 Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
 
Pravilnik o statusu športnika
 Pravilnik o statusu mladega umetnika
 
Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Prežihovega Voranca Jesenice
 
Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi
 

Pravilnik šolskega sklada

 Pravilnik o poslovanju šolske knjižnice
 
Hišni red OŠ Prežihovega Voranca-dopolnjen, marec 2015
 
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 
Pravilnik o osebni varovalni opremi
 
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
 
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 
Pravila šolskega reda-dopolnjena, marec 2015
 
Vzgojni načrt-dopolnjen, marec 2015
 
Razvojni načrt šole 2011-2013
  
Državni predpisi:Zakon o  osnovni šoli
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 Zakon o kolektivni pogodbi v javnem sektorju
 Zakon o zavodih
 Zakon o šolski inšpekciji
 Zakon o delovnih razmerjih
 Zakon o javnih uslužbencih
 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih
 Kolektivna pogodba za javni sektor
 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 

 

Pravilnik o razvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 Zakon o javnih naročilih
 Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 Zakon o knjižničarstvu
 

 

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 Zakon o varstvu osebnih podatkov
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 Zakon o splošnem upravnem postopku
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
 Pravilnik o šolskem koledarju
 

 

Pravilnik o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
 Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni OŠ
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
 Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 Pravilnik o spremembi Pravilnika  o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 Zakon o šolski prehrani
 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 Pravilnik o financiranju šole v naravi
 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o financiranju šole v naravi
  
Predpisi Evropske Unije:Predpisi EU
  
2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov) 
Predlogi predpisov:Preusmeritev na
trenutno predlagane predpise
  
2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih sklopov:
Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017-2018
 Letno poročilo za leto 2016  (Poslovno in Računovodsko)
 Učbeniški sklad
 Publikacija za šolsko leto 2017-2018
 
  
2. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajalnih postopkov
 
 Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
 Napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede
 Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 Priprava, razpis in sklepanja delovnih razmerij
 Priprava pravilnikov ob spremembi šolske zakonodaje
 Imenovanja komisij
 Urejanje finančnih zadev
  
Vrste postopkov, ki jih organ vodi:Imenovanje ravnatelja
 Sprejemanje letnega delovnega načrta
 Sprejemanje poslovnega in finančnega poročila
 Sprejemanje realizacije LDN
 Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
  
  
2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc:Preusmeritev na seznam evidenc
na spletni strani
Informacijskega pooblaščenca
  
2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirkPopis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
  
2.i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov 
Sklopi informacij - sledijo razčljenjenemu
opisu delovnega področja organa
 Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 Urnik za šolsko leto 2017-2018
 Šolski koledar za šolsko leto 2017-2018

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov:Večinoma informacij je dostopno preko spleta
 Informacije so dostopne preko spleta ob vsakem času, fizično pa ob poslovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov: 
 Potrdilo o šolanju
 Seznam učencev
 Šolski urniki
 Vzgojni ukrepi
 Izpis iz evidence

 

5. Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.