Organizacija šole


Organizacija šole

vrh __^

 

OŠ Prežihovega Voranca

Tomšičeva 5

4270 Jesenice

 

tel.: +386 4 581 15 00 (tajništvo)

fax: +386 4 586 31 74

e-pošta: os-pv.jesenice@guest.arnes.si

 

Davčna številka: 71303103

Transakcijski račun: 01241-6030654135

 


 

Ravnatelj:

Robert Kerštajn, prof.

 

Tajništvo:

Nataša Krajnc
tel.: +386 4 581 15 00

 

Pomočnica ravnatelja:

Jelka Kusterle, prof.
tel.: +386 4 581 15 04

 

Zbornica šole:

tel.: +386 4 581 15 07


Računovodstvo:

Irena Reškovac
tel.: +386 4 581 15 03

 

Svetovalna služba:

Alenka Robič
tel.: +386 4 581 15 05
gsm: 051 62 18 96

Knjižnica:

Barbara Udrih
tel.: +386 4 581 15 06

 

Kuhinja:

tel.: +386 4 581 15 08
gsm: 051 62 18 97

 

Športna dvorana:

tel.: +386 4 581 15 09

 

Računalnica:

Bogdan Višnar

tel.: +386 4 581 15 02

 

 


 

Ustanovitelj

vrh __^

Osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice je ustanovila Občina Jesenice z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice dne 27.2.1997, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu št. 18/97, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 13.3.1997.

 

Šolski prostor

vrh __^

Na šoli imamo dobre prostorske pogoje za izvajanje pouka. Šola je razdeljena na dva dela:

 

Na zahodni strani imamo učilnice, ki so namenjene učencem razredne stopnje. V prvem  nadstropju so prijetno urejene in prilagojene učilnice za naše prvošolčke ter učilnice za druge razrede. Tretji in četrti razredi so nastanjeni v drugem nadstropju, medtem ko je tretje nadstropje rezervirano za petošolce ter specialno glasbeno učilnico.

 

Na vzhodni strani so učilnice namenjene učencem predmetne stopnje. Na vzhodni strani so specialzirane učilnice za naravoslovje, geografijo, fiziko-kemijo, likovno vzgojo.

 

V vzhodnem delu šole, v prvem nadstropju, je tudi knjižnica s čitalnico.

 

Šola ima tudi predavalnico v kateri je prostora za 100 učencev in računalniško učilnico z 20 sodobno opremljenimi računalniki.

 

Športna dvorana v izmeri rokometnega igrišča, ki je hkrati največja na območju občine Jesenice in zunanje igrišče s tartansko stezo, nam omogočata izvajanje kvalitetnega pouka športne vzgoje. V športni dvorani so tri vadbene enote, na voljo pa imamo še malo telovadnico v izmeri 22 x 15 m, ki je primerna za ples, lažje igre z žogo ter podobno.

 

Opredelitev šolskega okoliša

vrh __^

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice zajema učence Občine Jesenice iz KS Podmežaklja in Sava ter obsega še naslednje ulice: Tomšičeva cesta do Straže ter Center 2 (C.M.Tita od hišne štev.1 do 51). Učenci prihajajo tudi iz KS Plavž, Hrušice, Slovenskega Javornika in Koroške Bele.

 

Svet šole

vrh __^

Svet šole, ki je bil potrjen na 1. seji dne 18.12.2013 sestavljajo:

 

Predstavniki delavcev šole:

 

 • Višnar Bogdan - predsednik Sveta šole
 • Dolar Irena
 • Gril Barbara
 • Kikelj Danica
 • Kocjančič Mateja

 

 

Predstavniki staršev:

 

 • Burzić Dalija
 • Markež Danjela
 • Panič Marko

 

Predstavniki ustanovitelja-Občine Jesenice:

 

 • Balagič Nihad
 • Noč Matjaž
 • Repovž Erika

 

Šolo upravljajo

vrh __^

Šolo upravljata ravnatelj Robert Kerštajn in svet šole.


Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, to je Občina Jesenice, pet predstavnikov  delavcev šole in trije predstavniki  iz sveta staršev. Predsednica sveta šole je Zdenka Kersnik.

 

Pri svojem delu upoštevajo tudi mnenja in predloge sveta staršev, ki ga sestavljajo starši, izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih razredov naše šole.

 

Strokovni organi šole

vrh __^

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredni in predmetni strokovni aktivi učiteljev ter razrednik.

 

Učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki poučujejo na šoli.

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljao učitelji, ki poučujejo v oddelku.

 

Na šoli delujejo tudi predmetni strokovni aktivi učiteljev.

 

Skupnost učencev

vrh __^

Oddelčne skupnosti učencev izvolijo po dva predstavnika učencev, le ti pa so združeni v skupnost učencev šole.

 

Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Mentorica šolske skupnosti in šolskega parlamenta je ga. Uršula Žumer.

 

Predmetnik devetletne osnovne šole 

Predmetnik 9 letne OŠ.pdf

 

Opis dejavnosti v okviru pouka

vrh __^

V okviru rednega programa želimo poudariti sledeče dejavnosti:

 • izvajanje individualne pomoči;
 • izvajanje programa devetletne osnovne šole:
  • od šolskega leta 2005/06 program devetletke izvajamo v vseh razredih, torej od 1. do 9. razreda,
  • v 1. razredih učence poučuje učiteljica, pri delu pouka pa sodeluje tudi vzgojiteljica,
  • v 2. in 3. razredih poučuje učiteljica, v 4. in 5. razredih pa bo v skladu z normativi dva oz. tri predmete v oddelku poučeval predmetni učitelj,
  • za učence 3. razredov bomo organizirali tečaj plavanja,
  • za dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo odločbe skrbita specialni pedagoginji in pedagoginja,
  • učno pomoč nudimo učencem z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami,
  • od 4. do 7. razreda izvajamo nivojski pouk kot fleksibilno diferenciacijo pri predmetih SLO, MAt in TJA, v 8. in 9. razredu pa izvajamo pouk v heterogenih skupinah,
  • nacionalni preizkusi znanja: ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje za učence prostovoljno (slovenski jezik, matematika, angleški jezik), ob koncu tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno (slovenski jezik, matematika in tretji predmet po izbiri ministra),
  • v 7., 8. in 9. razredu se bodo izvajali v okviru rednega pouka tudi izbirni predmeti.
  • v 4. in 7. razredu bomo ponudili tudi neobvezne izbirne premete.

 

Dejavnosti ob pouku

vrh __^

 

Dodatni pouk

 

Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.
K dodatnemu pouku se učenci vključujejo prostovoljno.
 

Dopolnilni pouk

 

Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.

 

Interesne dejavnosti

 

Učenci se lahko vključijo v različne interesne dejavnosti, ki se letno izvajajo na šoli.

Seznam interesnih dejavnosti je v pripravi:

 

Športno društvo Zvezde

 

Šolsko športno društvo Zvezde organizira in spremlja izvajanje interesnih dejavnosti s področja športa, pripravlja in vodi učence na razna tekmovanja v domačem kraju in drugje. Redno se prijavlja tudi na občinski razpis za sofinanciranje športa in je pri tem uspešno. Vključeni smo v slovensko šolsko košarkarsko ligo, letos pa se bodo naši najmlajši učenci preizkusili tudi v različici ŠKL – med dvema ognjema.

 

Druge dejavnosti

 

Organizirali bomo preizkus plavanja in plavalni tečaj za učence 3. razredov v okviru šole v naravi na Ptuju, kolesarski izpit za 5. razred in v mesecu januarju smučarski tečaj za vse zainteresirane.
Med šolskim letom bomo obeležili pomembne dneve, s kulturnim sporedom pa bomo sodelovali na tradicionalnem srečanju šol s Prežihovim imenom.

 

Posebno pozornost bomo namenili organizaciji in izvedbi naslednjih oblik kulturnih dejavnosti:

 • ogledom gledaliških predstav,
 • obiskom glasbenih ustanov, 
 • obiskom umetnikov in kulturnih delavcev na šoli,
 • obiskom muzejev in likovnih galerij,
 • obisku 9. razredov v Občinski knjižnici Jesenice,
 • 6. razredi bodo v naši knjižnici gostili igralca Andreja Rozmana-Rozo,
 • družabnim prireditvam (decembrska praznovanja, valeta, Prežihiada),
 • ogledom likovnih, fotografskih in drugih razstav, 
 • tekmovanju za Finžgarjevo bralno značko,
 • sodelovanju v projektu Rastem s knjigo,
 • izdaji šolskega glasila,
 • sodelovanju pevskega zbora na kulturnih prireditvah,
 • sodelovanju v likovni koloniji,
 • sodelovanju na Frankofonskem dnevu, srečanju šol, ki izvajajo pouk francoščine,
 • nastopom za starše (predstavitev posameznih razredov in OPB),
 • stalnim likovnim razstavam izdelkov učencev v avli in na hodnikih šole,
 • občasnim razstavam del zunanjih likovnih in fotografskih ustvarjalcev,
 • oddajam šolskega radia ob spominskih dnevih,
 • vključevanju učencev v interesne dejavnosti s področja kulture in športa,
 • zaključni prireditvi za devetošolce,
 • zaključni prireditvi za učence ostalih razredov,
 • pripravi kulturne prireditve za prvošolce ob prvem šolskem dnevu,
 • pripravi kulturnih programov za krajevne skupnosti, za starejše krajane, za Rdeči križ in druge.

 

Šolska prehrana

vrh __^

Prehrana učencev obsega malico za vse učence in kosilo za tiste, ki se nanj naročijo.

 

Na kosilo se lahko naročijo učenci en dan prej v računovodstvu šole do 10. ure

Cena malice: 0,80€

Cena kosila za učence 1.- 4. razredov: 1,70€

Cena kosila za učence od 5. do 9. razreda: 2,20€

Cena kosila za odrasle: 4,00€

Cena kosil, ki jih odnesete domov: 5,24€

Sendvič, solata: 2,45€

 

Malica

Učenci prvega razreda devetletke malicajo v razredih, vsi ostali učenci devetletke malicajo v jedilnici po vnaprej določenem razporedu. Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in dežurni učitelj. Učence pripeljejo na malico učitelji, ki so imeli pred tem pri njih pouk.

Učencem prvih razredov devetletke malico prinesejo v razrede.

 

Kosilo

Čas kosila je od 11.50 do 14.50.

Učenci odhajajo na kosilo po pouku!

Vodja šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje morajo razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih.

 

Finančno poslovanje

vrh __^

Delavki, zaposleni v računovodstvu, sta:

 • Irena Reškovac - računovodkinja
 • Vesna Milonik - materialna knjigovodkinja

 

Stroške učenci plačujejo samo s posebno položnico na račun:

01241-6030654135.

 

Plačevanje lahko uredite tudi s pomočjo trajnika. Za več informacij lahko pokličete računovodstvo na direktno številko: +386 4 581 15 03 ali +386 4 581 15 16.