Hišni red

Hišni red osnovne šole Prežihovega Voranca je bil sprejet na 20. seji sveta šole dne 23.6.2008 in dopolnjen na seji sveta šole dne 27.9.2011 ter usklajen z Vzgojnim načrtom glede urnika zvonenja junija 2013.

 

Ker želimo, da bi se v šoli vsi dobro počutili je prav, da k temu svoj prispevek damo tako učenci, učitelji in starši s primernim vedenjem in upoštevanjem pravil hišnega reda.

 

Območje šolskega prostora zajema: šolska stavba, športna dvorana, mala telovadnica, športno igrišče za šolo, dvorišče pred šolo ter dvorišče za šolo (med telovadnico in zgornjim igriščem).

 

 

Povzetki hišnega reda naše šole


Prihajanje in odhajanje iz šole

 vrh __^
 • Šolska vrata se odpirajo ob 5.30 uri, ko prihajajo v šolo v jutranje varstvo učenci 1. razreda.
 • Učenci od 2. do 9. razreda prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in sicer:
  • ob 7.20 - učenci, ki imajo preduro,
  • ob 8.10 - učenci, ki pričnejo s poukom 1. šolsko uro,
  • ob 9.00 - učenci, ki pričnejo s poukom 2. šolsko uro.
 • Učenci prihajajo v šolo točno, predčasno prihajanje in zamujanje ni dovoljeno.
 • Ob prihodu v šolo odidejo učenci v garderobe, kjer na označenih mestih pustijo svojo garderobo.
 • Zapuščanje šolske stavbe v času pouka in med odmori učencem ni dovoljeno.
 • Po končanem pouku gredo učenci takoj domov, zadrževanje na šoli ni dovoljeno.
 • Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti, dodatni ali dopolnilni pouk v popoldanskem času, počakajo učitelja 10 minut pred pričetkom pouka pred šolo.
 • Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti s področja športa, prihajajo v športno dvorano skozi severni (zadnji) vhod.

 

Nošenje copat

 vrh __^

Po prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate. V vseh prostorih šole je obvezno nošenje šolskih copat. Učenec, ki nima copat, bo ta dan bos. Šolski copati se ne puščajo v garderobi.

 

Priprava na pouk in kultura obnašanja

 vrh __^

 • Učenci počakajo učitelja po zvonjenju v razredu s pripravljenimi učnimi pripomočki. Ob prihodu učitelja kulturno vstanejo in pozdravijo.
 • Petminutni odmori so namenjeni zamenjavi razredov in pripravi na pouk.
 • Med poukom učenci razreda ne zapuščajo, biološke potrebe opravijo učenci pred poukom.
 • V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi: dobro jutro, dober dan, dober večer, nasvidenje, lahko noč.
 • Preden vstopimo v prostor (pisarno, učilnico, kabinet, zbornico,…), potrkamo.
  Ne pozabimo na čudežni besedi prosim in hvala

 

Uporaba prenosnih telefonskih aparatov

 vrh __^

 • V šolskem prostoru, med poukom, pri dnevih dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni, tehnični dnevi) ter v šolah v naravi, ni dovoljena uporaba prenosnih telefonskih aparatov.
 • Za izgubljene ali drugače odtujene telefonske aparate šola ne odgovarja!

 

Šolska malica in kosilo

 vrh __^
 • Malica je pripravljena v jedilnici. Ko jemo, se kulturno vedemo.
 • Pri odhajanju v jedilnico hodijo učenci po desni strani.
 • Razpored razredov v jedilnici je priloga hišnega reda.

 

Dežurstvo učencev v jedilnici

 vrh __^

Dežurni učenci v jedilnici so dolžni poskrbeti za naslednje:

 • odnašanje ostankov hrane in pribora,
 • brisanje miz.

 

Puščanje torb med glavnim odmorom

 vrh __^
 • Učenci predmetne stopnje pred odhodom na malico pustijo torbe pred učilnicami, v katerih so imeli pouk.
 • Učenci, ki imajo pouk v športni dvorani, pustijo torbe v predprostoru pred vhodom v dvorano. Učenci, ki pridejo iz učilnice ga. Otovič, pustijo torbe v 1. nadstropju.
 • Učenci, ki imajo pouk v učilnicah ga. Mencinger in v računalnici, torbe pustijo na delu stopnišča, ki pelje v avlo.
 • Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in dežurni učitelji.
 • Učence pelje na malico učitelj, ki je imel pred odmorom pri njih pouk. Učitelj pelje na malico učence tako, da gre pred njimi - učenci sledijo učitelju.
 • Čas kosila je od 11.50 do 14.50. Učenci odhajajo na kosilo po pouku!

 

Razpored dežurstva v avli

 vrh __^

Od 6.00 do 7.00 je v avli dežurna dopoldanska čistilka oz. hišnik, od 7.00 do 15.00 delavec javnih del, .

 

Dežurstvo učencev v razredu

 vrh __^

Dežurni učenec v razredu skrbi za red in zadnji zapušča urejen razred. Vsako uro učiteljem javi odsotnost učencev od pouka, po vsaki uri počisti tablo, pospravi in pregleda učilnico, skrbi pa tudi za urejenost garderob.

 

Naloge dežurnih učiteljev

 vrh __^
 • Nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah; v avli šole in v jedilnici
 • V primeru, da ugotovijo poškodbo šolskega inventarja, to javijo vodstvu šole
 • Vse probleme, ki nastanejo v času dežurstva, naj vsak učitelj poskuša reševati takoj, strpno in objektivno.
 • Razpored dežurstev je objavljen v avli šole, na oglasni deski v vsakem nadstropju šole in je priloga hišnemu redu.

Naloge učiteljev

 vrh __^
 • Razredniki hišni red predstavijo učencem na začetku šolskega leta in večkrat tudi med šolskim letom.
 • Učitelji se bodo z učenci večkrat pogovarjali tudi o bontonu.
 • Potrebna je doslednost pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
 • Redni stiki s starši (vabila s priporočeno pošto).
 • V času pouka učencev ne pošiljamo iz razreda.
 • Vestno opravljanje dežurstva po pravilih 5. točke Hišnega reda.

Informiranje učencev in staršev

 vrh __^
 • Publikacija
 • Šolska spletna stran
 • Elektronski oglasi
 • Roditeljski sestanki in govorilne ure za starše
 • Govorilne ure za učence

 

Ostala pravila

 vrh __^
 • V šolskih prostorih in v njeni okolici ni dovoljeno kaditi.
 • V šolo ne prinašajte dragocenih predmetov. Denar hranite pri sebi in ga ne puščajte v torbah ali v garderobi. Za svoje stvari odgovarjate učenci sami.
 • Prepovedano je pisanje po mizah, pohištvu in zgradbi ali kako drugače poškodovati šolsko lastnino.
 • Krivca namerno povzročene škode bomo našli in ustrezno ukrepali.
 • Vsak učenec zapusti svoj prostor v razredu ali garderobi urejen.
 • Odpadke mečemo v koš za smeti.
 • Razredne skupnosti so skupaj z razrednikom dolžne upoštevati razpored čiščenja okolice šole in v določenem terminu skrbeti za urejenost šolske okolice. Razpored čiščenja je priloga hišnega reda.
 • Dolžnost učencev je vljudnost in spoštljiv odnos do učiteljev, delavcev šole in do sošolcev.
 • Poleg pravil hišnega reda so v knjižici ŠOLSKA PRAVILA zapisane Pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli in Kršitve šolskih pravil. Vsako kršenje šolskih pravil bomo raziskali in ustrezno ukrepali (vzgojni ukrepi).

DISCIPLINA NA ŠOLI JE PREDPOGOJ ZA USPEŠNO DELO, DOBRO POČUTJE IN VARNOST VSEH NA ŠOLI.