OBVESTILO – PREHRANA V ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2017-2018

 

Spoštovani starši!


Preklic prijave prehrane za nedoločen čas:


Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda knjigovodji v računovodstvo. Prijava se lahko prekliče po elektronski pošti (knjigovodstvo@prezihovvoranc.si), po faxu: 04/ 5863 174 ali pisno. V primeru odsotnosti knjigovodje se odjavo odda poslovni sekretarki v tajništvo na tel.: 04/ 581 15 00.


Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.


Dnevna odjava prehrane:


Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik.

 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri knjigovodji po elektronski pošti, faxu ali ustno po tel.: 04/ 581 15 16 do 8.30 ure. V primeru odsotnosti knjigovodje se preklic odda poslovni sekretarki. Odjava velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.


Odjava posameznega obroka za nazaj ni mogoča.
V primeru, ko starši prehrane ne odjavijo, ali je ne odjavijo pravočasno, se zavežejo k
plačilu polne cene obroka.


KOSILA:

 


1. Vsi učenci, ki se bodo prijavili na kosilo, bodo v računovodstvu dobili magnetno kartico, s katero bodo hodili na kosilo.
V kolikor so jo že prejeli v preteklih šolskih letih, še naprej uporabljajo isto.
V jedilnici je čitalnik kartice, ki javi, ali je učenec opravičen do kosila.


2. Kartico bodo dobili tudi tisti učenci, ki bodo občasno hodili na kosilo. Ti jo bodo v šolo prinesli na dan, ko bodo prijavljeni na kosilo, med tem časom pa jo bodo skrbno spravili doma.
Skrb za kartico prevzame učenec sam.


3. Če učenec kartice ne uporabi na dan, ko ima kosilo, kosila pa ne odjavi, se mu kosilo obračuna, kot da bi jedel.
Neuporabljena kartica ne pomeni avtomatično odjave od kosila.

 

4. Plačilo prehrane mora biti izvedeno do roka plačila. V kolikor plačila ni, se kosila učencu ukinejo.


5. Ob prvi pridobitvi kartice učenec plača polovico cene izdelave (1,50 €) V primeru izgube, poškodbe, kraje kartice se nadomestna kartica plača v polni ceni (3,00 €) –šola v teh primerih ne prevzema odgovornosti.


6. Prijave in odjave kosil sprejemamo v računovodstvu do 10. ure za naslednji dan.
V primeru izostanka učenca od pouka zaradi bolezni, morajo starši istega dne malico/kosilo odjaviti najkasneje do 8.30. ure.


Če se malica/kosilo ne odjavita pravočasno, se malica/kosilo zaračuna.


CENIK PREHRANE: malica (0,80€), kosilo 1.-4.razred (1,70€), kosilo 5.-9.razred (2,20€)


RAČUNOVODSTVO: tel.: 04 581 15 16, e-mail: knjigovodstvo@prezihovvoranc.si


OBVEZNOSTI STARŠEV:


  • redno plačevanje prispevka za šolsko prehrano in ostale nastale stroške (vstopnine, prevozi itd.) – rok plačila 18. v mesecu za stroške preteklega meseca;

  • pravočasna odjava posameznega obroka skladno s pravili šolske prehrane;

  • plačilo polne cene obroka, če obroka ne odjavite pravočasno oz. ga ne odjavite. V primeru nepravočasne odjave plačate polno ceno tudi v primeru, ko ste upravičeni do subvencije za malico ali kosilo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.


Knjigovodkinja:                                                                                 Ravnatelj:
Vesna Milonik                                                                                    Robert Kerštajn, prof.

 

 

Obvestilo za šolsko prehrano 2017-2018